Konkursu Plastyczny „Człowieka trzeba mierzyć miarą serca” z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II

Print Friendly

Regulamin Gminnego Konkursu Plastycznego

„Człowieka trzeba mierzyć miarą serca”

z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II

Rok 2020 został uchwalony przez Sejm Rzeczpospolitej Polski Rokiem Jana Pawła II. 18.05. przypada 100. rocznica jego urodzin. Pragniemy w tym konkursie podkreślić rolę Karola Wojtyły jako wielkiego patrioty i naszego Rodaka. Święty Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy. Dla nas, Polaków, pontyfikat papieża Polaka ma więc znaczenie szczególne, dlatego pragniemy te wartości przekazać w ramach organizowanego konkursu.

I Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas I –VIII szkół podstawowych  oraz wszystkich mieszkańców Gminy Osiek.

II Cele konkursu: 

 1. Przedstawienie nauczania św. Jana Pawła II.
 2. Przybliżenie osoby Wielkiego Polaka.
 3. Pamięć o 100. urodzinach Karola Wojtyły.
 4. Wychowanie do wartości chrześcijańskich i patriotycznych zawartych w myślach Papieża pochodzącego z Wadowic.
 5. Kształtowanie postaw religijno-patriotycznych.
 6. Ukazanie św. Jan Paweł II jako wzorca osobowego i autorytetu dla dzieci i młodzieży.

III Organizatorzy konkursu:

 1. Parafia św. Andrzeja Apostoła w Osieku.
 2. Rada Parafialna przy parafii.
 3. Szkolne Koło Caritas przy zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Osieku.
 4. Szkolne Koło Wolontariatu przy Szkole Podstawowa Nr 2 w Osieku.

IV   Założenia konkursu:

 1. Wzbudzenie w młodych ludziach refleksji nad nauczaniem św. Jana Pawła II.
 2. Pogłębienie wiadomości o nauczaniu, życiu i działalności Wielkiego Polaka.
 3. Rozwijanie umiejętności zdobywania potrzebnych informacji o naukach Karola Wojtyły z różnych źródeł (biblioteka, Internet, telewizja, prasa).
 4. Pobudzenie do twórczego myślenia dzieci i młodzieży.
 5. Rozwijanie postawy wdzięczności Bogu za dar św. Jana Pawła II.

V Technika wykonania:

 1. dowolna technika: rysunek, malarstwo, płaskorzeźba, wypalanie w drewnie, witraż,  dowolny materiał, bez używania materiałów nietrwałych z możliwością eksponowania w ramie pod szkłem,
 2. format prac A-3.

VI Uczestnictwo w konkursie

 1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz mieszkańców gminy Osiek.
 2. Autorami pracy może być tylko jedna osoba lub rodzina.
 3. Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych:
 4. szkoły podstawowe klasy I- IV,
 5. szkoły podstawowe klasy V –VIII,
 6. pozostali mieszkańcy gminy Osiek.
 7. Prace należy złożyć do końca maja w kancelarii Parafii św. Andrzeja Apostoła w Osieku.

VII  Ocena prac

 1. Prace oceni Rada Parafialna przy Parafii św. Andrzeja Apostoła w Osieku.
 2. Ocena prac odbędzie się 1.05.2020 r. po przeprowadzeniu konkursu.
 3. Spośród uczestników zostanie wyłoniony laureat I, II i III miejsca w trzech kategoriach wiekowych.

VIII Ogłoszenie wyników

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Parafii św. Andrzeja Apostoła w Osieku do 7.05.2020 r. o czym zostaną poinformowani laureaci konkursu.

IX Nagrody:

Nagrody dla autorów najlepszych prac we wszystkich kategoriach wiekowych zostaną ufundowane przez Radę Parafialną oraz prywatnych sponsorów.

X Informacje dodatkowe:

 1. Każda zgłoszona do konkursu praca plastyczna powinna zawierać na odwrocie pracy metryczkę – załącznik nr 1 oraz oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego ucznia – załącznik nr 2.
 2. Prace przekazane na konkurs nie będą zwracane. Mogą być przez organizatora popularyzowane, eksponowane na wystawie oraz przekazane na cele charytatywne.

 

Załącznik nr 1.

Metryczka pracy plastycznej
imię i nazwisko autora
kategoria konkursu
pełna nazwa szkoły/telefon uczestnika z III kategorii
imię i nazwisko nauczyciela/ opiekuna pracy

 

 

Załącznik nr 2.

Oświadczenie

 

Oświadczam, że będąc rodzicem/opiekunem prawnym,

…………………….………………………………………

(imię i nazwisko autora pracy)

wyrażam zgodę na jego/jej udział w Konkursie Plastycznym „Człowieka trzeba mierzyć miarą serca” z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II zorganizowanym przez Parafię św. Andrzeja Apostoła w Osieku, Radę Parafialną i Szkolne Koła Wolontariatu.

Potwierdzam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz na publikację pracy podpisanej jego imieniem i nazwiskiem, wykorzystanie jego wizerunku oraz udostępnienie danych osobowych i publikację na stronie Parafii św. Andrzeja Apostoła w Osieku (http://parafia-osiek.pl/) i w prasie.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem udziału w Konkursie.

…………………………… ……………..

(data,  podpis rodzica/opiekuna prawnego)